Konsultacje dla nauczycieli


Skype: Bronowicki Gabinet Psychoterapii

Tematyka
Często podejmowane tematy:
Rozwój warsztatu nauczyciela
Trudności wychowawcze związane z uczonymi dziećmi, wychowankami
Wątpliwości diagnostyczne związane z dziećmi
Poczucie bezradności w relacji do dzieci, sytuacji w miejscu pracy
Trudne relacje z rodzicami, lęk przed kontaktem z rodzicami
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci, sposoby uczenia dzieci radzenia sobie z trudnymi uczuciami
Problemy związane z organizacją miejsca pracy i komunikacją między pracownikami


Informacje o dzieciach
Jeśli podczas konsultacji będziesz chciał/a omawiać trudności dotycząca dziecka, które uczysz, proszę abyś w miarę możliwości zebrał/a następujące informacje o dziecku i przekazał je ustnie podczas rozmowy. Informacje zostaną zachowane w tajemnicy.

1. Sytuacja rodzinna: pełna/niepełna, rodzeństwo, osoby zamieszkujące z dzieckiem
2. Diagnozy ( w tym diagnoza integracji sensorycznej), opinie, orzeczenia dotyczące dziecka przekazane przez rodzica przedszkolu/szkole
3. Obserwacja dziecka podczas zabawy spontanicznej i zajęć, w relacji z dziećmi, osobami dorosłymi, rodzicami
4. Zmiany w  życiu dziecka w ostatnim czasie: wyjazdy rodzica, rozwód, narodziny rodzeństwa, pobyty w szpitalu, przedłużenie czasu przebywania w przedszkolu itp.
5. Jeśli dotyczy dziecka przedszkolnego- ilość godzin spędzana w przedszkolu, który rok w przedszkolu, jak przebiegają rozstania z rodzicami


Zasady
Informacje przekazywane podczas konsultacji Skype objęte są przez psychologa  tajemnicą.
Konsultacja Skype trwa do 60 minut, koszt wynosi 70 zł.
Płatność jest regulowana przed sesją Skype na konto bankowe 06 1050 1445 1000 0091 3152 5520