Konsultacje dla nauczycieli

Konsultacje dla nauczycieli

Skype: Bronowicki Gabinet Psychoterapii

Tematyka

Często podejmowane tematy:

Rozwój warsztatu nauczyciela

Trudności wychowawcze związane z uczonymi dziećmi, wychowankami

Wątpliwości diagnostyczne związane z dziećmi

Poczucie bezradności w relacji do dzieci, sytuacji w miejscu pracy

Trudne relacje z rodzicami, lęk przed kontaktem z rodzicami

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci, sposoby uczenia dzieci radzenia sobie z trudnymi uczuciami

Problemy związane z organizacją miejsca pracy i komunikacją między pracownikami

Informacje o dzieciach

Jeśli podczas konsultacji będziesz chciał/a omawiać trudności dotycząca dziecka, które uczysz, proszę abyś w miarę możliwości zebrał/a następujące informacje o dziecku i przekazał je ustnie podczas rozmowy. Informacje zostaną zachowane w tajemnicy.

1. Sytuacja rodzinna: pełna/niepełna, rodzeństwo, osoby zamieszkujące z dzieckiem

2. Diagnozy ( w tym diagnoza integracji sensorycznej), opinie, orzeczenia dotyczące dziecka przekazane przez rodzica przedszkolu/szkole

3. Obserwacja dziecka podczas zabawy spontanicznej i zajęć, w relacji z dziećmi, osobami dorosłymi, rodzicami

4. Zmiany w życiu dziecka w ostatnim czasie: wyjazdy rodzica, rozwód, narodziny rodzeństwa, pobyty w szpitalu, przedłużenie czasu przebywania w przedszkolu itp.

5. Jeśli dotyczy dziecka przedszkolnego- ilość godzin spędzana w przedszkolu, który rok w przedszkolu, jak przebiegają rozstania z rodzicami

Zasady

Informacje przekazywane podczas konsultacji Skype objęte są przez psychologa tajemnicą.


Płatność jest regulowana przed sesją Skype na konto bankowe 06 1050 1445 1000 0091 3152 5520